Cơ sở vật chất của trung tâm

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH ADN

Hỗ trợ về công nghệ giám định ADN – Hợp tác khoa học trong nước và quốc tế.